Institut für den Nahen und Mittleren Osten
print


Navigationspfad


Inhaltsbereich

Barış Hakkında Zor Sualler/ Tough Questions about Peace/ Harte Fragen zum Frieden

Çevrimiçi Konferans Çağrısı/ Online Conference Call/ Online-Konferenzausschreibung

14.08.2017

Türkiye'deki Barış Bildirisi’nde imzaları bulunduğu için çeşitli zorluklar yaşayan akademisyenlerden başlayarak, özellikle Türkiye, Almanya ve dünyanın her yerinden barışın sözünü çoğaltacak biliminsanlarını da dahil etmek suretiyle, Off-University İnisiyatifi Barış Hakkında Zor Sualler başlıklı bir konferans düzenliyor. Mümkün olan en geniş yankıyı bulabilmesi için çevirimiçi olarak düzenlenmesi planlanan konferans, deneyimlere ve demokratik çözüm potansiyellerine dikkat çekerek barışın tesisine yönelik adımlar için ulusal ve uluslararası akademik kamuoyundan destek toplamayı amaçlıyor.

Barış meselesi hayatın her yönünü şekillendirdiği için Barış Hakkında Zor Sualler Konferansı disiplinler arasıdır. Konferans, gezegeni, tüm canlıları ve insanlığı yoğun risk altında bırakan silahlanma ve çatışma ortamlarını ele alarak, ayrışmış ve çatışmalı toplumlarda toplumsal barışın nasıl sağlanabileceği üzerine odaklanmaktadır. Şiddetin görünür ve görünmez türleri, yapısal ayrımcılık ve marjinalleştirme biçimleri ve en önemlisi barışın sağlanabilmesi için hangi temel yapılara ve söylemlere ihtiyaç duyulduğu gibi temaları ele almayı, bu kapsamda bilimdallarının ve biliminsanlarının sorumluluklarını tartışmayı hedeflemektedir. Uluslararası bir danışman kurulu ile işbirliği içinde ortaya atılan somut ve çetrefil suallere somut ve açıklayıcı cevaplar veren bildirileri bir araya getirerek bu hedeflere ulaşmayı umuyoruz.

Katılımcılardan beklentimiz,aşağıdaki suallerden birini seçerek 20-45 dakikalık bir video ile cevabî açıklamalar getirmeleridir. 450 - 600 kelimeden oluşan yazılı bildiri özetlerinizi 15 Ağustos 2017 gününe kadar mail@off-university.de adresine göndermenizi bekliyoruz. Bildirlerin kabulüne ilişkin bilgilendirme bir hafta içinde yapılacaktır. Konferans boyunca yayımlanacak olan videolar organizasyon komitesine 01 Eylül 2017’ye kadar iletilmelidir. İhtiyaç duyulması halinde videoların hazırlanmasına ilişkin teknik rehberlik ve destek sağlanacaktır. Bildiri sahiplerinden çevrimiçi tartışmaya olanak verecek şekilde izleyici soru ve katkılarına açık bir saatlik bir oturuma daha katılmaları beklenmektedir. Bu interaktif tartışmaların takvimi ayrıca belirlenecektir.Barış Hakkında Zor Sualler konferansının açılışı ise Ekim’in ilk haftasında gerçekleşecektir. Konferansa bildiriyle veya izleyici olarak katılım ücretsizdir. Off-University işini kaybetmiş bildiri sahiplerine katkılarından dolayı maddi destek sunmak üzere hazırlıklar yapmaktadır. Konferansa ve Off-University inisiyatifine dair merak ettiğiniz bilgilere geliştirilmekte olan www.off-university.de sayfasından ulaşabilirsiniz.

Zor Sualler

Danışma kurulu üyelerince önerilen Zor Sualler savaşın varlığı, barışın gerekliliği ve barışın imkânları olmak üzere üç başlıkta toplanmıştır:

 • Savaşın Varlığı
 •  Demokratik ülkelerde barış, dünyanın geri kalanında devam eden savaşların mantıkî veya sistematik bir sonucu mudur? 
 •  AB, tarihte görülmemiş uluslararası bir barış projesi olduğunu iddia ediyor; ancak sınırlarının hemen dışında savaş devam ediyor. Avrupa barışı kendi tekeli altına mı alıyor veya dünyanın öbür bölgelerine savaş mı ihraç ediyor.
 • Akademik dünyanın içinde bulunduğu koşular nedeniyle barışı terk ettiği savını gerekçelendirebilir misiniz? 
 •  "Savaş bir halk sağlığı sorunudur. Neden?
 • Barışın Gerekliliği 
 •  "Topluca Türk vatandaşlarının (...), birbirinin hak ve hürriyetlerine kesin saygı, karşılıklı içten sevgi ve kardeşlik duygularıyla ve 'Yurtta sulh, cihanda sulh' arzu ve inancı içinde, huzurlu bir hayat hakları" (1982 Anayasası, Başlangıç 7), yeterince işlenen bir hak mıdır? Bu hakkın temellendirilmesi ve geliştirilmesi için disiplinler arasında nasıl bir çalışma şekli tasarlanmalıdır? 
 •  Savaşın yol açtığı ekolojik yıkım veya tahribat, çatışmaların sonrasında ya da barış dönemlerinde ne gibi sorunlar doğurabilir? 
 •  Bir insan hakkı olarak barış hakkı ne demektir? Barış hakkının insan hakları bütünü içindeki yeri nedir?
 •  İklim değişikliği barış için nasıl bir tehdit oluşturur? İklim değişikliğinin yol açacağı problemleri çatışmalara yol açmadan çözmek için ne gibi stratejiler geliştirilebilir? 
 • Barışın İmkânları 
 •  Çeşitlilik içinde bir arada yaşamak ilkesine uygun bir şekilde bireysel ve toplu boyutlarıyla barış nasıl savunulmalı ve barış kültürü nasıl oluşturulmalıdır? 
 •  İstinasız her çağdaş toplumda etkili bir şekilde barışı desteklemeye yararı olan bir sivil müdahale veya eylem var mıdır? 
 •  Barışın kendi başına bir değer olarak benimsenmesi verili koşullarda kendiliğinden olmuyor. Militarizm, milliyetçilik, ayrımcılık, nefret kültürü ile mücadele acaba kimlik siyasetlerinin yerine, ya da yanında, sınıf siyasetlerinin yükseltilmesi ile mümkün olabilir mi? 
 •  Bilim insanlarının barış adına yapabilecekleri katkılar ne olabilir? Bu alanda bilimsel sonuçların ya da normatif varımların yaygınlaşması hangi mekanizmalarla gerçekleşebilir? 
 •  Bir yakınınızın cenazesi barışın tesis edilememesi nedeniyle bir hafta sokakta kalsa ve gözünüzün önünde olmasına rağmen ulaşamasaydınız bu duruma sebep olanlarla barışmak için beklentiniz ne olurdu? 
 •  Seçtiğiniz bir savaş veya çatışma ortamını göz önünde bulundurarak çatışmasızlık halinin ötesinde barış için öncelikli üç adımın neler olması gerektiğini düşünüyorsunuz? 
 •  "Kamusal alan, meselerin savaş dışı yollarla halledildiği yerdir" (Oscar Negt/Alexander Kluge1). Barış kültürünün, ortam ve ilişkilerin gelişmesinde kamusal alan, medya ve iletişimsel demokrasinin yeri nedir? Bugün Türkiye’de ve dünyada süregiden savaş ve devlet politikalarının yarattığı kamusuzlaşmanın yaşam bağlamlarında yarattığı toplumsal ve ahlakî sorunlar nelerdir?
Tough Questions about Peace
Online Conference Call

As a reaction to the repressions experienced by academics in Turkey, Off-University Initiative is organising a conference entitled Tough Questions about Peace. In order to reverberate as widely as possible, the conference is organised online and seeks to include researchers from Turkey, Germany and elsewhere in the world ready to proliferate the message of peace. The conference seeks to gather support for the establishment of peace from the international academic public by drawing attention to the situation in Turkey, by sharing experiences in conflict resolution and the potentials of democratic solutions.
As the question of peace shapes all facets of life, the aim of the Tough Questions about Peace Conference is to trigger an interdisciplinary dialog. The conference focuses on how peace can be achieved in polarized and conflict-ridden societies by turning to armament and conflict as factors that put the planet, all living beings, including humanity, at great risk. It aims at exploring themes including visible and invisible forms of violence, forms of structural discrimination and marginalisation, and most importantly the foundational structures and discourses needed for achieving peace, as well as what responsibilities academic disciplines and academics themselves carry in this context. We hope to achieve these aims by bringing into dialogue presentations that provide concrete and illuminating answers to the concrete and complex questions posed in cooperation with an international advisory board.
We expect that participants choose one question from the list below and provide an explicatory answer in the form of a 20 to 45 minute long video. Written abstracts of 450 to 600 words are to be sent to mail@off-university.deby 15 August 2017. Applicants will be notified within one week whether their presentation has been accepted. Accepted videos will be published during the conference and have to be submitted to the organizing committee until 1 September 2017. If necessary, technical support will be provided in relation to video recording. Presenters are moreover expected to participate in a one-hour online session of discussion and audience questions. The programme of these interactive discussions will be communicated separately. The opening of the Tough Questions about Peace Conference will take place in the first week of October. Participation at the conference is free of charge for presenters and the audience. For presenters, who have lost their jobs for political reasons recently, Off-University prepares to provide financial support.More information about the conference and the Off-University Initiative is available on our website under construction: www.off-university.de.
Tough Questions The Tough Questions proposed by the members of the advisory board fall under three headings: The Existence of War, The Need for Peace, and The Possibilities of Peace.
 • The Existence of War
 •  Is peace in democratic countries a logical or systematic result of the wars in the rest of the world?
 •  The EU claims to be a historically unprecedented peace project, yet directly outside its borders war continues. Has Europe monopolized peace or does it export war to other parts of the world?
 •  Can you give arguments for the statement that the academic world has abandoned peace because of its conditions of work?
 •  “War is a public health problem.” Why?
 • The Need for Peace
 • The Preamble of the Turkish Constitution of 1982 states “that [all Turkish citizens] have the right to demand a peaceful life based on absolute respect for one another’s rights and freedoms, mutual love and fellowship, and the desire for and belief in ‘Peace at home; peace in the world’.” Is this right sufficiently accorded? What kind of cooperation between disciplines has to be developed in order to further ground and develop this right?
 •  What kind of problems does the ecological destruction that occurs during war pose in periods of post-conflict or peace?
 • What does it mean to posit the right to peace as a human right? What place does the right to peace occupy within the totality of human rights?
 • What kind of threat does climate change pose to peace? What kinds of strategies might be developed in order to solve the problems caused by climate change before these problems cause conflict?
 • The Possibilities of Peace
 • How ought peace to be defended and a peace culture to be established with respect to its individual and collective dimensions and in harmony with the principle of living together in diversity? 
 •  Is there a form of civil intervention or action that works to efficiently support peace in every contemporary society without exception? 
 •  Under the prevailing conditions embracing peace as a value in itself does not happen automatically. Would an emphasis on class politics instead of or in addition to the politics of identity further enable the struggle against militarism, nationalism, discrimination and hate culture?  What contributions can academics make towards peace? What mechanisms allow communicating scientific results or normative assumptions this context? 
 •  If the corpse of a relative of yours stayed on the street for one week because peace could be established, and if you were not able to access it even though it finds itself within arm’s reach, what expectations would you have before making peace with those causing the situation? 
 •  Taking a context of war or conflict as an example, what three steps do you think should be prioritized in order not only for conflict to end but for peace to be established? 
 •  “The public sphere is the site where struggles are decided by other means than war.” (Alexander Kluge2). What is the role of public sphere, the media and deliberative democracy for the development of a culture, an environment and relations capable of supporting peace? What are the social and moral problems of the decline of the public brought about by war and state-driven politics in today’s Turkey and the world? 

Servicebereich